Logga in

Boka Powerplate

Glömt ditt lösenord?

Ange en hos oss registrerard kontaktuppgift, antignen mailadress eller telefon nr, så skickar vi lösenordet till dig!


KAN VIBRATIONSTRÄNING MINSKA SMÄRTAN HOS ARTROSPATIENTER? EN PROSPEKTIV INTERVENTIONSSTUDIE

KAN VIBRATIONSTRÄNING MINSKA SMÄRTAN           (Läs hela studien här)

EXAMENSARBETE
NAPRAPATHÖGSKOLANS RAPPORTSERIE, STOCKHOLM I MAJ 2015
Examensarbete Karolina Riis   Emelie Forsberg

Naprapathögskolan  VT 2015

Sammanfattning
Den här prospektiva interventionsstudien bygger på en teori huruvida smärta hos artrospatienter kan påverkas vid träning på en vibrationsplatta som ett icke farmakologiskt alternativ. För närvarande är teorierna kring effekten av vibrationsträning på smärta inte helt samstämmiga, vilket väckte ett intresse kring frågan. Detta ledde fram till frågeställningen: Kan vibrationsträning minska smärtan hos artrospatienter?
Studien genomfördes på naprapatklinik Härnösands och Sundsvalls ryggklinik AB, samt Viberoom AB, auktoriserat Power Plate center i Stockholm.
Den ursprungliga potentiella deltagargruppen omfattade 154 personer. Sjuttiotre personer exkluderades på grund av annan muskel och eller ledsjukdom, eller att de saknade röntgendiagnostiserad artros. Även de som hade protes i höft och eller knä eller om de tränat vibrationsträning under de senaste tre månaderna exkluderades. Slutligen var det 81 personer som uppfyllde inklusionskriterierna för att delta i studien. Deltagarna genomförde tio träningspass på en vibrationsplatta under en fyra till sex veckors period. Fyrtiofyra personer fullföljde träningen; 31 kvinnor och 13 män i åldrarna 40 till 80 år. Deltagarna fick fylla i en enkät om upplevelsen av sin smärta innan och efter träningen.
För hela gruppen var det en statistisk signifikant skillnad(P=<0.001) i smärtupplevelse före och efter träningsperioden. Det resultatet sågs i tre av de totalt fyra enkätfrågorna. Fråga två visade en statistisk signifikant skillnad (P=0.005), när män och kvinnors svar analyserades var för sig. Kvinnliga gruppen följer den totala gruppens resultat medan enbart en trend observerades för männen. Kvinnorna var nästan dubbelt så många som de manliga deltagarna, varför skillnad mellan män och kvinnor i den aktuella studien kan vara en power fråga och där av kan inga slutsatser om skillnader mellan kön göras.
Nyckelord: Artros, smärta, träning, vibrationsträning